Záručná doba začína prevzatím tovaru zákazníkom a je stanovená na 24 mesiacov. Ako záručný list slúži "faktúra" priložená k tovaru.

Reklamačné konanie sa začína, keď zákazník predloží reklamovanú obuv (krabica nie je nutnosťou), vyplnený reklamačný list a už vyššie spomínanou faktúru alebo doklad, ktorým zákazník preukáže kúpu obuvi. Obuv musí byť dôkladne vyčistená, suchá a hygienicky nezávadná. Ak by bola obuv pri reklamácii hygienicky závadná (vlhká, nevyčistená, špinavá), vyhradzujeme si právo okamžite reklamáciu zamietnuť.

Vy, ako zákazník si môžete vybrať spôsob reklamácie. Tým sa myslí: vrátenie peňazí, výmena a oprava. Posúdenie ale záleží na predajcovi, ktorý najneskôr do 30 dní odo dňa dodania reklamovaného tovaru rozhodne, akým spôsobom bude reklamácia vybavená.

Odporúčame, aby zákazník reklamáciu uplatnil čo najskôr, od zistenia problému / chyby na obuvi. Dlhšie užívanie poškodené obuvi môže vady rozšíriť, môže tak dôjsť k problematičtějšímu vybavenie reklamácie.

Pri výbere obuvi dbajte na to, aby zvolený typ, veľkosť a tvar presne zodpovedali Vašim potrebám. Nevhodne zvolený druh obuvi, veľkosti, šírka alebo tvar obuvi nemôžu byť dôvodom k neskoršej reklamácii. Pri vyberaní obuvi zvážte tiež účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania obuvi. Je žiaduce predchádzať všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť obuvi, ako napr. Vysoká intenzita užívania obuvi (neodporúčame používať každodenne rovnakú obuv), používanie obuvi k nevhodnému účelu, pranie obuvi apod. Pre zachovanie dobrého stavu obuvi a jej plnej funkčnosti je potrebná pravidelná údržba. K ošetrovaniu obuvi používajte iba prostriedky na to určené.

Nesprávna alebo nedostatočná údržba obuvi podstatne skracuje jej plnú funkčnosť a životnosť. Záručná doba a životnosť obuvi sú rôzne pojmy. Životnosť obuvi je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. Pri intenzívnom užívaní môže byť životnosť obuvi kratšia ako poskytovaná záruka. Lehota pre uplatnenie reklamácie je 24 mesiacov.

Aby ste boli s našim výrobkom maximálne spokojní čo možno najdlhšie, poskytneme Vám niekoľko rád, ako zakúpený tovar správne udržiavať a ošetrovať.

Viac nájdete na stránke ----> Starostlivosť o obuv

To Top